«چشم انداز امین» فصلنامه موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) مقالات علمی ـ پژوهشی در زمينه روان‌شناسی را به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می‌كند. از عزيزان بزرگواری كه برای اين فصلنامه مقاله می‌فرستند تقاضا دارد به نكات زير توجه فرمايند.

· مقالات به صورت آنلاین به سایت مجله ارسال شده و فرم ثبت نام و ارسال مقاله تکمیل گردد.

· قلم و فونت مورد استفاده برای تايپ مقالات بايد B Zar باشد.

·  ترتيب تنظيم مقالات علمی ـ پژوهشی: ۱) برگ مشخصات مقاله ۲) عنوان (حداكثر ۲۵ كلمه) ۳) چكيده فارسی ۴) مقدمه (مسألة تحقيق، هدف، فرضيه،5) روش(روش پژوهش،جامعه آماری و نمونه و ابزار ورش اجرا و تحقیق) 6)یافته ها 7) بحث 8) سپاسگزاری (اختياری است) 9) منابع و مأخذ 10) چكيده انگليسی.

· برای ارجاع به منابع مورد استفاده حتماً از روش APA استفاده شود، در صورتی كه اثر بيش از يك نويسنده داشته باشد، تا سه نويسنده ذكر و در ادامه عبارت «همكاران» اضافه شود.

· استفاده از سايت‌های اينترنتی فقط مختص به انجمن‌های علمی معتبر جهان می‌باشد.

· فهرست منابع مقاله بايد به ترتيب الفبايی نام‌خانوادگی و نام نويسنده(گان)، تاريخ انتشار (در ميان پرانتز)، عنوان كامل اثر، نام و نام‌خانوادگی مترجم، ناشر و محل چاپ، در پايان مقاله آورده شود.

· تعداد صفحات مقاله از ۲۰ صفحه وزیری تجاوز نكند.

· تمام مواد ذكر شده برای شيوه تنظيم مقالات بايد رعايت شوند.

ـ نويسندگان مسؤول صحت و اصالت مقاله و نظريات ارائه شده در آن هستند.

ـ هيأت تحريريه حق قبول يا رد و ويرايش مقالات را دارد.

ـ مقالات پس از وصول و پذيرش مسترد نخواهد شد.

ـ ترتيب تقدم و تأخر چاپ مقالات برحسب موضوع است و دليل برتری آنها نيست.

ـ از ارسال همزمان مقاله به نشريات ديگر خودداری شود.

فرمت کلی:(دانلود pdf)  (دانلود Word)

 

 

عنوان(B ZAR 14)

نام و نام خانوادگی نویسنده اول(B ZAR 12)1، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم(B ZAR 12)2

1.مقطع تحصیلی نویسنده اول و پست سازمانی(B ZAR 10)                                             

2. مقطع تحصیلی نویسنده دوم و پست سازمانی(B ZAR 10)

چكيده(B ZAR 12)

هدف پژوهش ، روش ، جامعه و نمونه و شیوه نمونه گیری و ابزار و شیوه تحلیل و یافته ها در یک پاراگراف(حداکثر150کلمه). (B ZAR 12)

کلید واژه ها: (بین 3تا5 کلیدواژه)

Title (Times New Roman 14)

First and last name (first author), First and last name (second author)  (Times New Roman 12)

Research purpose, method, community and sample, sampling method and tools, analysis method and findings (in one paragraph) (up to 150 words). (Times New Roman 12)

 

مقدمه(B ZAR 12)

 

مفاهیم متغیرها، تحقیقات انجام شده، ضرورت و تمایز این تحقیق و هدف آن با منبع و زیرنویس2

 

............... (آيزينك ، ترجمه ي فيروز بخت و بيگي ، 1375).

 

........... بررسي شده است (ويلسون[1] ، 1967 ؛ برادبورن [2]و كاپلويز[3] ، 1969 ؛ وينهون[4] ، 1996 ؛ علي پور ، نور بالا ، 1378 ؛ آرگيل ،2001 ؛ دهنوي ، احمدي ، عابدي ، 1383 ).

 

.......... (كينگ[5] و ناپا  [6]، 1998  ).

 

...........با استرس مقابله ي بيش تري مي كنند (دومونت[7] ، 1989 ؛ لارسن[8] ، 1989).

 

عنايت (1367) در مطالعه ايي

 

............. ( دانش ، سليمي نيا،  1385) .

 

روش پژوهش(B ZAR 12)

 

این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش ..............

 

جامعه، نمونه و روش  نمونه گیری

 

جامعه آماری این تحقیق را ..........  تشکیل می دهند. روش نمونه گیری، روش خوشه ایی بود.به این صورت که ................ در نهایت تعداد.............بعنوان نمونه آماری انتخاب شد.

 

ابزار(B ZAR 12)

 

پرسشنامه ..................

 

معرفی و هدف ابزار و تدوین گر و اعتبار

 

روش تحلیل داده ها(B ZAR 12)

 

در پژوهش حاضر برای تجزیه   ازآزمون ............................ استفاده شده است.

 

روش اجرای پژوهش(B ZAR 12)

 

یافته ها(B ZAR 12)

 

آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های جمعت شناختی چون؛ سن، جنسیت، تحصیلات، اشتغال و ....و نیز میانگین و انحراف پراکندگی متغیرهای تحقیق)

 

آمار استنباطی ( ارائه آزمونها-در قالب جداول- در راستای اهداف تحقیق و بیان توضیحات متناسب و دقیق پیرامونشان و درصورت نیاز ارائه نمودارهای مناسب)

 

جدول1. (B ZAR 11)

 

(B ZAR 10)

وسط چین

 

 

 

 

 

 

 

Auto fit to window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

....................................توضیحات جدول1..................................

 

بحث(B ZAR 12)

 

بیان نتایج به صورت کلی، مقایسه آن با سایر یافته ها و استدلال و محدودیت و پیشنهادات مبتنی با نتایج

 

مانند:

 

................................................. بنابراین این یافته با هلرستین، اریکسون، استوارت، مک گراث، هانیکات فرگوسن و همکاران (2015) ، دوبسون(1989) و درابیز و همکاران(1981) ،فاوا و همکاران (1996 و1998)، (1998)،   و دی یانگ، تریبر و هنریچ (1986)  که نشان دادند درمان شناختی رفتاری بر افسردگی مزمن موثر است، همخوانی دارد.همچنین در مورد تأثیر روان درمانی بین فردی با نتایج محققانی چون؛ مولکاهی(2010)، براون و همکاران (2002)، موفسون و همکاران (1999)، وایزمن و همکاران (1979) ،بلانکو و همکاران(2001)،  بولتون و همکاران (2003)  ، لوکویتز  و همکاران (2004) هماهنگ است. یافته های این تحقیق با نتایج هلیمان و همکاران ( 2011) نشان دادند که طرحواره درمانی موجب کاهش علایم افسردگی و بهبود این اختلال می­شود، هماهنگ است. همچنین با نتایج ملوجیانیس و همکاران (2014)، هلیمان و همکاران(2011) و (حسینی فرد و همکاران( 1389)  که نشان دادند طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن موثر می باشد، همخوان می باشد. از طرفی یافته های پژوهش در خصوص اثربخشی درمان فعال سازي رفتاري بر افسردگی مزمن با  یافته های هلرستین  و همکاران (2015)، کولادو و کاستیلو (2013) و رایسو همکاران (2010) هماهنگی دارد. همچنین با نتایج کلین و همکاران (2014) و  سوان و همکاران (2014) در مورد اثربخشی رواندرمانی تحلیل سیستم رفتاری شناختی بر افسردگی مزمن، هماهنگی دارد.......................

 

 

 

منابع(B ZAR 12)

 

کتاب:

 

اتكينسون ، ريتال و همكاران . (1373) . زمينه ي روانشناسي . ترجمه ي محمد تقي براهني و همكاران . تهران : انتشارات رشد . (B ZAR 11)

 

ارگيل ، مايكل . (1382) . روانشناسي شادي . ترجمه ي فاطمه بهرامي . اصفهان : جهاد دانشگاهي .

 

انجمن روانپزشکی آمریکا.(۲۰۰۰). چهارمین راهنمای تشخیص و آماری اختلال های رونی (متن تجدیدنظر شده)، ترجمه محمدرضا نیکخو و هایاماک آوادیس یانس، تهران: انتشارات سخن (۱۳۸۴).

 

روزنهان، د.ا و سلیگمن،م ا.پ.(1379).روانشناسی نابهنجاری-آسیب شناسی روانی.جلد دوم، ترجمه یحیی سید محمدی.نشر ارسباران، چاپ اول، تهران.

 

فاسلر، د، دومس، ل.(1384).کمکم کن غمگینم. (ترجمه نسرین پارسا). تهران: رشد (1998).   

 

Beck,A.T; Freeman,A.M; Davis,D. D. (2003). Cognitive therapy of personality disorder.Second edition.Newyork; Guilford  press: 92-115.

 

مقاله:

 

امانت،س؛ صادقي زاده،ع ؛ احمدزاده ،غ ؛ عمراني فرد ،و ؛ افشارزنجاني ،ح.(1385). شيوع افسردگي در زنان باردار و ارتباط آن با بعضي از عوامل اقتصادي- اجتماعي . مجله پزشكي هرمزگان،10(4)،329-334.

 

ایزدی،م و محمدی،ج.(1392). تحلیلی بر سطح توسعه فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل عاملی.مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای.4(16)؛89-104.

 

Beevers, CG.(2015).Cognitive vulnerability to depression: a dual process model. Clin Psychol Rev,25(7),975-1002.

 

Bratman.g.n., Hamilton.j.b., Hahn.k.s., Daily.g.s., Gross.j.j.(2015). Nature experience reduces rumination and subgenualprefrontal cortex activation. Psychological and Cognitive Sciences , 112(28),8567–8572.

 

Elkin I, Shea MT, Watkins JT, Imber SD, Sotsky SM, Collins JF, Glass DR, Pilkonis PA, Leber WR, Docherty JP, Fiester SJ, Parloff MB.( 1989). National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program: General effectiveness of treatments. Arch Gen Psychiatry 46:971–982.

 

پایان نامه:

 

حسینی فرد، س م. (1390). اثر بخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی:کاهش شدت افسردگی، ناامیدی، طرحواره ناسازگار اولیه، افزایش عزت نفس و خودکارآمدی. پایان نامه دکترای تخصصی روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 

غرايي، ب. (۱۳۷۲) بررسي پارهاي از الگوهاي شناختي در بيماران مبتلا به همبودي اضطراب و افسردگي .پايان نامهکارشناسيارشد، دانشگاه علوم پزشکي ايران.

 

 

 . Times New Roman 101

[1] Wilson

[2] Bradburn

[3] Caploviz

[4] Veenhoven

[5] King

[6] Napa

[7] Dumont

[8] Larson

 

 

به وب سایت معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی امین خوش آمدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction